Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ

I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:

a) Profad – Profad Marta Kowalczyk-Rompała NIP 8371707181 ul. E.J.Osmańczyka 28/73, 01-494 Warszawa – dostawca produktów i/lub usług wskazanych w zamówieniu, upoważniony do przyjmowania zapłaty za produkty i/lub usługi określone w Zamówieniu.

b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

c) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

d) Regulamin – zbiór zasad regulujących stosunek prawny Profad oraz Klienta.

e) Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu online określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w Regulaminie.

f) Wydarzenie – usługi prezentowane w ramach Sklepu online, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia.

g) Grupa klientów – więcej niż jeden klient zgłoszony bądź na podstawie skierowania na szkolenie przez ten sam podmiot (Klienta), bądź poprzez oświadczenie złożone Profad, iż wskazane osoby stanowią grupę Klientów w rozumieniu niniejszego regulaminu.

II. OŚWIADCZENIA

1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie zaakceptowane dokumenty stanowią Umowę pomiędzy Klientem a Profad.

2. Klient obowiązuje się zapłacić Profad za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie, określonym w Zamówieniu.

3. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w Zamówieniu.

4. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Akceptacja Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych. 

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania Profad za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@mkrconsulting.pl o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie.

Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późn. zm.)

3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Profad niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Profad zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.

5. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Wydarzeniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Wydarzeniu, chociażby Profad organizowało nowe Wydarzenie. Profad nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.

IV. ZMIANA TERMINU WYDARZENIA

1. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu wydarzenia po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł za przeniesienie terminu uczestnictwa w przypadku wydarzenia jednodniowego, lub 200 zł w przypadku dwudniowego i odpowiednio 100 zł za każdy dzień, gdyby wydarzenie trwało dłużej niż 2 dni. Powyższe nie dotyczy szkoleń/ wydarzeń online.

2. Niezależnie od opłaty za przeniesienie terminu szkolenia, w przypadku zmiany terminu szkolenia nie zawierającego w cenie lunchu, na szkolenie, które zawiera w cenie lunch Uczestnik zobowiązany jest dokonać uzupełnienia opłaty w terminie 3 dni (jednak nie później jak 3 dni przed szkoleniem). W przypadku zmiany terminu szkolenia zawierającego w cenie lunch, na szkolenie, które nie zawiera w cenie lunchu Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu różnicy w cenie szkoleń.

3. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez RBC wolnych miejsc na wybrane Wydarzenie.

4. W przypadku braku dodatkowych terminów danego wydarzenia istnieje możliwość zmiany zakupionego wydarzenia na inne dostępne w aktualnej ofercie Profad, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane.

V. ANULOWANIE ORAZ ZMIANY USŁUG PRZEZ Profad

1. Profad może odwołać Wydarzenie, z powodów niezawinionych przez Profad oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby Prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej.

2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów w terminie 30 dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia, jednak zwrot dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Wydarzeniu (z wyłączeniem kosztów dojazdu i noclegów).

3. Profad zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Zamówieniu, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.

4. Profad nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez Profad lub wskutek działania siły wyższej.

VI. PRZENIESIENIE PRAWA

  1. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego Wydarzenia na wskazaną osobę możliwe jest najpóźniej na 3 dni roboczych przed planowanym terminem Wydarzenia. Informację należy przekazać mailowo na adres sklep@mkrconsulting.pl

VII. DOSTARCZENIE PRODUKTÓW I/LUB USŁUG

1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, wskazanej w Zamówieniu upoważnia Klienta do otrzymania produktów i/lub usług wskazanych podczas składania zamówienia

2. Klient rezerwuje udział w wydarzeniu poprzez zakup w sklepie na stronie martakowalczykrompala.pl.   

3. Profad nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością Profad. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.

2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną Profad osobom trzecim.

3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.

5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez Profad formuły, czy scenariuszy.

IX. REKLAMACJE

1. Reklamację dotyczącą usługi rozwojowej (szkoleniowej) można złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji złożonych po przekroczeniu ww. terminu.

2. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej na adres mailowy sklep@mkrconsulting.pl

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) Nazwę/imię i nazwisko zgłaszającego
b) Dane kontaktowe zgłaszającego
c) Przedmiot reklamacji (termin, tytuł i numer usługi, miejsce)
d) Opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji
e) Oczekiwania w stosunku do Organizatora (ponowne wykonanie usługi / części usługi; obniżenie ceny; rekompensata w postaci obniżki na kolejną usługę; inne)

4. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od momentu jej otrzymania. w uzasadnionych przypadkach (opinia rzeczoznawcy, konsultacje prawne itp.) czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym zgłaszający zostanie poinformowany.

5. O decyzji w sprawie reklamacji składający reklamację zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

X. OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW

Profad zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz przebywanie na nim, bez uprawnienia Uczestnika do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu, osobom:

  • Niezaproszonym lub nieznajdującym się na liście gości.
  •  Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
  • Zachowującym się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku szkolenia i jego uczestników.
  • Nieprzestrzegającym reżimu sanitarnego związanego z epidemią COVID-19.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Profad jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Profad zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu lub poprzez kontakt z Profad pod adresem e-mail sklep@mkrconsulting.pl

4. W związku z panującą epidemią COVID-19 RBC informuje, że dane osobowe mogą zostać udostępnione również Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszej Umowy.

2. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3. Profad nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z produktów i/lub usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług i/lub produktów RBC.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Szkoleń, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

Wersja z dnia 01.10.2022