Polityka prywatności

Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Państwa danych jest ProfAd Marta Kowalczyk-Rompała z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Edmunda Osmańczyka 28/2, 01-494 Warszawa, email: marta@mkrconsulting.pl, zwanego dalej „Administratorem”

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem  pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jana Edmunda Osmańczyka 28/2, 01-494 Warszawa, lub email: marta@mkrconsulting.pl

Jakie dane osobowe zbieramy i  dlaczego je zbieramy

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), zobowiązujemy się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań do właściwego zabezpieczenia udostępnionych nam danych. Niniejsza Polityka określa zasady korzystania ze strony internetowej w domenie http.martakowalczykrompala.pl („Serwis”), oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników korzystających z usług Serwisu („dane osobowe”), zgodnie z obowiązującym prawem. W czasie korzystania z Serwisów możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza (lub w inny sposób). Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail oraz telefon. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy);

Dane Osobowe Użytkowników przechowywane są:

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowanie Serwisu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem.

Mechanizm cookies, adres IP

Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:

uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła.

analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu, mapy wskazującej lokalizację biura Administratora, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

Google Analytics i Google Ads (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC z siedzibą w USA);

Hotjar (administrator cookies zewnętrznego: Hotjar Limited z siedzibą na Malcie);

Facebook Ads;

Mechanizm plików cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Państwa Dane Osobowe są przetwarzane w celu:

zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, rozwiązywania problemów oraz podjęcia konkretnych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Państwa złożone (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);

marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne);

prowadzenia pomiarów i analiz, obejmujących przetwarzanie Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany – profilowanie. Nie będzie to jednak wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych nastąpi poprzez ich wykorzystanie do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy Państwa preferencji i zainteresowań pod kątem produktów i usług, którymi mogą Państwo być zainteresowani, na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych w celu wyświetlania komunikatów marketingowych na różnych stronach www i dotarcia w ten sposób do Państwa z komunikatami marketingowymi dopasowanymi do Państwa preferencji i zainteresowań na podstawie uzasadnionego interesu Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wobec organów administracji, urzędów skarbowych, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Dane Osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. do zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, obsługi Państwa żądań przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywania danych dla celów archiwalnych.

Komu udostępniamy dane osobowe:

Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy:

Wyrazisz dobrowolną zgodę na takie udostępnienie,

Udostępnienie jest konieczne w celu realizacji zamówienia,

Udostępnienie następuje na mocy obowiązujących przepisów prawa

Odbiorcami Twoich danych mogą być:

Bank lub innych dostawca usług płatniczych – dane konieczne do zrealizowania usługi płatniczej,

Podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

Podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, jak i systemy informatyczne) oraz osoby lub podmioty świadczące inne usługi związane z  bieżącą działalnością Administratora na mocy upoważnień lub stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Prawo  do cofnięcia zgody- podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO:

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi.

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21   RODO.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator  przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Administratora, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO;

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie któremu Administrator podlega;

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

  • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 14 dni;
  • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

  • Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych  w przypadku przekazywania tych danych poza Unię Europejską;

uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Spółka spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Spółki nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Dostawcą platformy do usługi wysyłki informacji za pośrednictwem e-maili jest

GetResponse, spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Spółka poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

 GOOGLE ANALYTICS

Narzędzie Google Analytics umożliwia tworzenie i gromadzenie statystyk związanych z zachowaniami Użytkownika korzystającego z Serwisu, w celu ich późniejszej analizy umożliwiającej optymalizację Serwisu. Dane przechowywane są na serwerach Google zlokalizowanych na całym świecie.

Serwis korzysta z kodu śledzącego Google Analytics wykorzystującego pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Użytkownik w każdej chwili może zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Serwis w większości przypadków skraca adresy IP przed przekazaniem ich na serwery Google. W wyjątkowych sytuacjach adres IP może zostać skrócony dopiero na serwerach Google. Skrócony adres IP użytkownika przekazany przez przeglądarkę użytkownika co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

W ramach Google Analytics Serwis nie gromadzi danych umożliwiających identyfikację użytkownika. W związku z tym dane te nie mają charakteru danych osobowych. Do danych uzyskiwanych przez Serwis w ramach Google Analytics należą: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta użytkownik; podstrony Serwisu, z której korzysta użytkownik; przejść pomiędzy stronami; źródła, z którego Użytkownik trafił na stronę. Serwis wykorzystuje również następujące Funkcje Reklamowe w ramach Google Analytics: raporty demograficzne i zainteresowań; remarketing; funkcje raportowania o reklamach.

W ramach Funkcji Reklamowych nie gromadzi się danych osobowych. Uzyskiwane dane to w szczególności: przedział wiekowy Użytkownika; płeć Użytkownika; przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości; zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Szczegóły związane z wykorzystywaniem przez Google danych z serwisów internetowych i aplikacji, które korzystają z usług Google, dostępne są pod adresem:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

GOOGLE ADS

Serwis wykorzystuje Google Conversion Tracking. Umożliwia to określenie czy Użytkownik dotarł na stronę za pośrednictwem reklamy wysłanej za pośrednictwem Google i odbywa się to poprzez ustawienie pliku cookie na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie umożliwiają określenia danych osobowych użytkownika.

Użytkownik, który nie chce być poddawany powyższej weryfikacji, może zablokować w przeglądarce pliki cookie pochodzące z domeny „googleleadservices.com”.

FACEBOOK ADS (FACEBOOK PIXEL I NIESTANDARDOWE GRUPY ODBIORCÓW)

Serwis, ramach systemu reklamowego Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc., korzysta z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców w celu kierowania do określonych grup Użytkowników dedykowanych reklam. Umożliwia to zaimplementowany w Serwisie Pixel Facebooka, który automatycznie gromadzi informacje o zachowaniu Użytkownika korzystającego z Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane do serwerów Facebooka. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka nie zawierają danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.

Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Użytkownikach, zebranych w ramach korzystania przez z serwisu Facebook i wykorzystywać je swoich własnych celów, w tym marketingowych. Informacje te są dostępne w polityce prywatności Facebooka pod poniższym adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Użytkownik może także zarządzać ustawieniami prywatności w ustawieniach konta Facebooku. Informacje na ten temat są dostępne pod poniższym adresem: https://www.facebook.com/ads/settings.

HOTJAR

Serwis korzysta z narzędzia Hotjar, poprzez umieszczony w kodzie strony kod śledzący, wykorzystujący pliki cookie przesyłane do firmy Hotjar Limited. Umożliwia to gromadzenie informacji dotyczących zachowań Użytkownika, takich jak: sposób korzystania z nawigacji, ruchy i kliknięcia myszką, czas spędzony na podstronach Serwisu, odwiedzone podstrony, źródło, z którego pochodzi wizyta na stronie. Nie obejmuje to formularzy oraz innych elementów, w których mogą pojawiać się dane osobowe. Dane, z których korzysta Serwis i Hotjar gromadzone są na utworzonym anonimowym profilu Użytkownika i nie umożliwiają jego identyfikacji.

Użytkownik może sprzeciwić się tworzeniu przez Hotjar profilu użytkownika i przechowywania informacji na temat sposobu korzystania z Serwisy oraz wykorzystywania plików cookies Hotjar pod następującym adresem:

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych w ramach przez Hotjar jest dostępne w polityce prywatności Hotjar, pod poniższym adresem:

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

GETRESPONSE

Serwis korzysta z zewnętrznej usługi do komunikacji mailowej GetResponse dostarczanego przez Getresponse Sp z o.o. Umożliwia to wysyłkę newsletterów do określonych grup Użytkowników oraz zarządzanie bazą adresów mailowych.

Firma zapewnia zgodność wszystkich usług z RODO; więcej informacji można znaleźć pod poniższym adresem:

https://www.getresponse.pl/email-marketing/Informacje-prawne/polityka-prywatnosci.html

Więcej na temat zasad bezpieczeństwa stosowanych przez GetResponse Sp z o.o znajduje się pod poniższym adresem:

https://www.getresponse.pl/email-marketing/bezpieczenstwo